miércoles, 6 de junio de 2012

GÈNERE I GENT GRAN


DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

Som un grup d’estudiants de segon d’Animació sociocultural de l’institut Ribot i Serra de Sabadell, que estem realitzant el projecte final de crèdit de síntesi.
Ens plantegem com a projecte, per tal de treballar i experimentar el rol de les persones de la 3ª edat, la seva visió en quant a gènere i la coeducació a través dels estereotips. Mitjançant la realització d’un vídeo documental on es fan diferents preguntes sobre aquests temes, volem aconseguir una aproximació a l’anàlisi de la realitat i veure com aquest col·lectiu els entén.

Una vegada extretes les conclusions de les enquestes que realitzarem a alguns centres de la tercera edat del districte 6 de Sabadell, i sapiguem les necessitats, carències o els dubtes sobre la coeducació podrem portar a terme diferents accions amb ells i elles per treballar el tema.

OBJECTIUS:

-        Crear una eina de treball per compendre la realitat de la gent gran al districte 6
-        Coneixer els diferents punts de vista de aquest col.lectiu entorn el tema de la coeducació .
-        Potenciar les capacitats de comprensió de la igualtat de gènere al seu entorn
-        Conscienciar els i les professionals a través d’aquesta eina de la importància del treball en la coeducació

ENTORN ESPACIAL

Per a l’elaboració d’aquest vídeo - documental utilitzarem com a entorn els diferents espais per on es mouen les persones de la tercera edat el districte 6 de Sabadell.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:

Realitzarem una “enquesta agitadora”  relacionada amb la coeducació per tal de veure el que pensen sobre aquet tema, com veuen el gènere, com els han educat...  a més  els facilitarem uns objectes i els hauran de identificar i dir quin sexe ho utilitza més. Aquesta acció serà gravada en vídeo i l’editarem per fer un petit documental intern pel centre educatiu.

QUESTIONARI GENT GRAN

Realitzarem una sèrie de preguntes i a més ensenyarem diferents objectes i els hauran de relacionar per sexe; com per exemple  una escombra, un martell, un carret de la compra..etc

-          Està casat o casada?
-          Qui fa les tasques de casa, com planxar, cuinar...?
-          Creu que hi ha igualtat entre homes i dones  a la societat?
-          Creu que les dones estan valorades a  la societat?I els homes?
-          A la relació de parella, creu que el comportament de la dona o de l’home és diferent?
-          Creu que pel sol fet de ser d’ un sexe o un altre el comportament és diferent( més sensible, més tendre...?
-          Sap el que és ser feminista? I masclista?
-          Està d’acord amb les feministes?O amb el masclista?
-          Vol l’ igualtat?
-          Creu que les dones i el homes tenen els mateixos drets ?
-          Creu que arribaran a tenir-los?
-          Creu que les dones poden fer els mateixos treballs que els homes? I a la inversa?
-          Pensa que els pares tracten als seus fills diferents si són nens o si són nenes?
-          Té fills? Ha educat igual als fills que a les filles?
-          Té germans o germanes?
-          L’han educat igual que als seus germans/es?
-          Veu algun canvi en la societat de quan vosté era petit/a i ara?

COEDUCACIÓ AMB ADULTS IMMIGRANTSGÈNERE
  
Una experiència divertida on aprendrem una nova òptica de veure el gènere des de l’animació sociocultural.
Som un grup d’animadores socioculturals del institut Ribot i Serra en Sabadell i hem creat un projecte on la nostra intenció es treballar  el  gènere,  en concret la coeducació.
Amb el col·lectiu d’adults inmigrants, ja que es un grup d’edat i població amb el que no hi ha gaire matèria treballada per fer sensibilització sobre  aquest tema.
La coeducació engloba tot el significat de gènere, per això podem treballar des de diferents perspectives i sense deixar de banda cap àmbit, ja  que tots són necessaris, interessants i rellevants.
Objectius :

·       Sensibilitzar i conscienciar sobre gènere
·       Actuar en el districte  sisè
·       Saber quina noció tenen les persones  sobre el gènere

TEATRE DE L'OPRIMIT "IELMIMOYAVA"La concreció d'aquest projecte, en la sensibilització de gènere i el teatre social, neix a partir d'un grup interactiu d'alumnes de la ESO i d'una Animadora Sociocultural. El grup de 3er de la ESO, a través d'una anàlisi de la realitat pròxima amb la comunitat educativa, del IES Les Termes, s'adonen que hi ha una gran falta de sensibilització respecte el gènere. Veuen que les i els alumnes del centre pateixen bastants dels rols i estereotips de gènere. Alguns dels detectats són el maltractament psicològic, com ara: sentir-se oprimit per comentaris sexistes.

També
d'altres comentaris com ara: que les noies no poden defensar-se, fets, tant per part dels professors com dels alumnes. Creuen que en les relacions de parella es conceben per desigualtat i per pressió, és a dir, creuen que un sexe està per sobre de l'altre.
Després
de fer aquest anàlisi de la realitat i conscienciar-se els alumnes decideixen demanar a l'animadora sociocultural -la qual es posa en contacte amb les seves companyes professionals- que duguin a terme tècniques de teatre social i de teatre de l'oprimit, per tractar les necessitats detectades en el seu anàlisi de la comunitat educativa: els rols de gènere, els estereotips i prejudicis, el maltracte a partir del llenguatge verbal, i la comunicació no verbal. Demanen que vinguin a fer un taller d'aquest tema.

El teatre social es pot plantejar  com a eina dintervenció socioeducativa, on es tracten temes socials dinterès col·lectiu , o sutilitza com instrument socialitzador i mètode de treball amb col·lectius desfavorits o en risc de marginació social.

L'educació en valors pretén incidir en la formació de les persones a nivell de conscienciació, reflexió i diàleg basant-se, fonamentalment, en els principis de respecte a mateix, lalteritat, i el medi ambient. En el nostre cas, utilitzar el teatre com a excusa metodològica per treballar amb diferents grups dalumnes, de làmbit de leducació secundària., el concepte de gènere.
 
Aprofitant
que nosaltres com animadores havíem de dur a terme un projecte de gènere vam veure que L'Institut  “Les Termeses un entorn que ho necessita i a més ens és pròxim. Així que estem començant a fer un anàlisi de l'escola per acabar de determinar les línies d'intervenció del nostre projecte educatiu.